Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare rörande båtbottenfärger

2021-09-17
Inom Mälarens Båtförbund lägger vi stor vikt vid att värna Mälaren.
Mälaren utgör dricksvattentäkt för ca 2,3 miljoner människor och har en unik biologisk mångfald samt utgör en viktig del för rekreation i form av estetiska upplevelser, båtliv och friluftsliv. Genom att arbeta förebyggande med eliminering av miljörisker kan vi som har fritidsbåtar vara med och bidrar till ett friskt Mälaren för kommande generationer.

Under lång tid har det efterfrågats nationella riktlinjer kring hur man på ett säkert sätt kan sanera båtbottnar från miljöfarliga/förbjudna ämnen. Efter många års utredande har nu det sk. ”Skrovmålet” färdigställts. I rapporten finns en tydlig vägledning om hur du ska göra för att ”göra rätt” och därmed minimera risken för att farliga ämnen sprids till miljön. I rapporten finns även beskrivet hur den som utför arbetet bör skydda sig.

Vi vill även betona vikten av att säkerställa ev. lokala bestämmelser från din kommun som relaterar till denna typ av sanering, då det kan finnas skillnader mellan kommunerna.

Inom Mälarens Båtförbund finns stöd om det uppkommer eventuella frågor efter att du läst rapporten.

Du kommer i kontakt med oss via: miljo@malarensbf.se

Nedan följer utdrag ur rapporten

Hela rapporten finns här Länk

Följande myndigheter står, utifrån respektive expertområde, bakom dessa rekommendationer:

Under arbetets gång har även Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket bidragit med sin expertkunskap.

Rekommendationerna motsvarar inte tvingande regler utan beskriver hur man bör eller kan göra för att efterleva de regler man måste följa. Rekommendationerna är avsedda att vara en hjälp till dem som ska sanera båten så att saneringen sker på ett hälso- och miljösäkert sätt.

Utifrån undersökningar har de deltagande myndigheterna enats om att följande metoder kan användas för att på ett miljö- och hälsosäkert sätt ta bort båtbottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga ämnen:

Detta under förutsättning att människor och miljö skyddas genom att:

En förutsättning för att de rekommenderade metoderna ska vara säkra för både miljön och den som utför saneringen är att alla de riskminskande åtgärderna följs och utförs så noga som möjligt.

För ytterligare och fördjupad information så finns länk till Transportstyrelsen. [https://www.transportstyrelsen.se/skrovmalet]