Miljökommittén

MBF:s miljökommitté arbetar med båtlivets miljöfrågor, utifrån ett Mälarperspektiv!


MBF:s miljökommitté består av

  • Ola Karlsson, Båtklubben Tor
  • Anders Dahllöv, Båtsällskapet Lögarängen

e-post: miljo@malarensbf.se

Övergripande verksamhetsidé:

Mälarens båtförbunds miljökommitté arbetar med frågor kopplade till båtlivets miljöpåverkan.
Vi strävar mot att vara en länk mellan kommuner och myndigheter riktade till båtklubbar och
dess medlemmar.

Kommittén består av ideellt engagerade båtmänniskor med stort intresse och kunnande i
miljöfrågor kopplade till båtlivet.

För att hålla sig uppdaterad inom miljöfrågor så sker ett samarbete med Mälarens
vattenvårdsförbund samt miljökommittéer i andra båtförbund som är anslutna till Svenska
båtunionen.

Miljökommitténs mål:

  • Vi har kontakter med berörda myndigheter för att så långt möjligt nå samsyn i miljöfrågor.
  • Samma miljöregler ska gälla för alla klubbar i samma vatten – oavsett kommun.
  • Fler ska måla mindre och aldrig använda biocidfärg på sin båtbotten.
  • Alla klubbar ska ha en miljösamordnare i sin klubb.
  • Alla klubbar har en miljöpolicy och ett miljöprogram för hur de hanterar olika miljöfrågor.
  • Vi samarbetar gärna med andra organisationer, båtförbund eller liknande för att nå
    gemensamma mål.

Aktuellt i Mälaren inom miljöområdet:

Varning för Sjögull i Mälaren. Länk
Den invasiva arten fortsätter nu att breda ut sig och bilda nya kolonier i västra Mälaren och
riskerar att sprida sig ytterligare. Sjögull påminner om den gula näckrosen, men bladen är mindre (ca 8 cm)


Bra informationssidor

Båtklubbarnas verksamhet på slipområdet klassas som en miljöfarlig verksamhet (en
så kallad U-verksamhet) och omfattas därför av miljöbalken, och dess tillhörande
förordningar. Länk

Markföroreningar på slipområdet: Grundtanken i miljöbalken är att den som
orsakat skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess att skadan upphört. Länk

Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara en större hälso- och miljörisk än att låta
den sitta kvar. Länk

Flera tips för ett miljöanpassat båtliv under årets alla månader. Länk

Två bra länkar från SMBF hemsida

Checklista att användas vid miljöinspektion Länk
Miljöskola kan användas för utbildning av klubbmedlemmar och styrelser. Länk

Andra länkar av värde för båtlivet och miljön

Hamnkartan.se Karta över Sveriges kust och insjöar med latrintömning, båtbottentvättar, sjömackar, naturhamnar, affärer med mera.

Båtmiljö.se. Information om båtmiljö, båtbottentvättar, latrintömning mm

För en levande Östersjö

EBH-kartan MBF förmedlar information och är ej att se som sakkunninga kring infon i länken. Däremot att den ger nyttig vägledning som kan vara till nytta i framtida planer