Röka ström

2020-12-15
Farleden genom Röka ström, från Arnöfjärden till Segeröfjärden medger en smidig passage i nord-sydlig riktning i den centrala delen av Mälaren.

Det minsta vattendjupet är 2,2 meter vid medelvattenstånd. Detta vattendjup finns vid Nystack och utmärks av en 40 m lång och 17 m bred ränna utmärkt av två babordsmärken och två styrbordsmärken.

På sträckan Andersskäret – Bispgrund finns även lite grundare områden. I dessa finns vattendjup på mellan 2,30 meter och 2,50 meter. Detsamma gäller ett område söder om de båda styrbordsmärkena vid Hästholmen.

Vid passage i de grundare områdena bör deplacementbåtar med lite större djupgående hålla ner farten eftersom båtens djupgående kan bli något större vid gång i hög fart på grunt vatten.

MBF rekommenderar också den som har ett lite större djupgående att kolla aktuellt vattenstånd innan man går in i leden. Detta görs enklast via Sjöfartsverkets gratisapp ”ViVa” (Vind och Vatten). Använd mätstationen ”Hjulstabron”. Mätstationen ”Mälaren” visar det lägsta av värdena i Köping, Hjulsta och Södertälje och används av yrkestrafiken

I Båtsportkortet 2020 finns utmärkningen med 19 st. styrbords-och babordsmärken med. Utmärkningens huvudriktning innebär grönt om styrbord när man går mot Strängnäs.

Tyvärr har den sjömätning som MBF bekostade och genomförde 2018 enligt den internationella sjömätningsstandarden ännu inte resulterat i att sjökortsbilden omarbetats vad gäller djupkurvor och djupsiffror.

Att gå i farleden med hjälp av sjömärkena är dock både enkelt och säkert, förutsatt att den begränsning som ledens minsta vattendjup och det aktuella vattenståndet ger respekteras.

Förutom i Båtsportkortet kan man se utmärkningen av Röka ström via internet.
Skriv Kartvisare Fyren i lämplig sökmotor eller gå direkt härifrån https://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/. Vi har nu möjlighet att se den bild som finns i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas Stäng sidopanelerna med hjälp av de två pilarna på vänster och höger sida. Zooma sedan in och panorera bilden över Röka ström så kommer utmärkningen att framträda.

En detaljerad lista över prickarnas positioner finns på denna sida